fundusze ue - Fundusze UE

 

BROMSOK TRUCKS COMPANY SPÓŁKA CYWILNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy
Bromsok Trucks Company S. C. na arenie międzynarodowej.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0014/18

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 285 600,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 199 920,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim oraz arabskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

    • wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych,
      otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
    • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP2);
    • promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

opolskie - Fundusze UE

 

 

 

 

 

 

 

 

fundusze ue - Fundusze UE

 

BROMSOK TRUCKS COMPANY SPÓŁKA CYWILNA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wzmocnienie działań eksportowych w firmie Bromsok Trucks Company S. C.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0012/19

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  252 714,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 176 899,80 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy

gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu duńskim, amerykańskim i austriackim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji

geograficznej lub sektorowej (TYP 1);

– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

opolskie - Fundusze UE

 

 

 

 

 

 

fundusze ue - Fundusze UE

 

BROMSOK TRUCKS COMPANY SPÓLKA CYWILNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Bromsok Trucks Company S. C.

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0063/19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-09-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 221 341,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 141 658,24 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BROMSOK TRUCKS COMPANY SPÓŁKA CYWILNA
poprzez wdrożenie w działalności nowoczesnych rozwiązań informacyjno – komunikacyjnych.

Rezultatem realizacji projektu będzie:
• modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez
wdrożenie nowoczesnego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności (pracochłonność i
materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów),
• wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych
projektem,
• aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich
świadczenia,
• wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez jej uporządkowanie i umieszczenie w
jednym systemie ERP,
• możliwość generowania analiz danych biznesowych oraz możliwości dostępu do aktualnych, istotnych i
przydatnych informacji dzięki zastosowaniu systemu BI.

opolskie - Fundusze UE