BROMSOK TRUCKS COMPANY SPÓŁKA CYWILNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy
Bromsok Trucks Company S. C. na arenie międzynarodowej.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0014/18

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 285 600,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 199 920,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim oraz arabskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

    • wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych,
      otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
    • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP2);
    • promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.